Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Toepasselijkheid
  Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en leveringen, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van onze klanten.

 2. Bestellingen
  2.1. De mondelinge of telefonische bestellingen die niet schriftelijk bevestigd worden, zullen slechts uitgevoerd worden onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant.
  2.2. De verkoper zal geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden bij om het even welke vergissing in de uitvoering van de bestelling.
  2.3. Elke door de klant ondertekende of bevestigde offerte verbindt deze onherroepelijk, of er al dan niet een voorschot werd betaald.
  2.4. Annuleren van een bestelling dient te gebeuren uiterlijk 14 dagen na de ondertekening van de offerte. Daarna is een schadevergoeding van 40% van toepassing.

 3. Betalingen
  3.1. Behoudens andersluidend beding, zijn de facturen betaalbaar binnen de 7 dagen.
  3.2. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van heel of van een deel van de factuur, zal het niet-betaalde bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 1% met een minimum van 60 euro. Daarnaast zal zonder voorafgaandelijke aanmaning een intrest van 8% verschuldigd zijn vanaf de vervaldatum van de factuur.
  3.3. Bij gebreke aan betaling van één factuur op de vervaldatum, worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft de verkoper het recht de leveringen of de transactie die aan de gang is voor de resterende leveringen te staken.

 4. Risico- en Eigendomsoverdracht
  4.1. Rekening houdend met de aard van de goederen gebeurt de overdracht van verantwoordelijkheid bij de levering.
  4.2. Om ontvankelijk te zijn dient elke klacht te gebeuren op de opleverdocumenten bij ontvangst en dient ze schriftelijk bevestigd te worden binnen de 5 dagen volgend op de levering.
  4.3. In geval van annulering van een bestelling minder dan 24 uur voor de levering, zal een vergoeding van 60% verschuldigd zijn. Indien de bestelling geannuleerd wordt op de dag van de levering, zal een vergoeding van 80% verschuldigd zijn.
  4.5. Bovendien zal een intrest van 8% per jaar opeisbaar zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldatum van de factuur.

 5. Leveringen
  5.1. De termijnen voor de levering van de goederen aan de klant zijn zuiver indicatief en kunnen in geen geval onze aansprakelijkheid in het gedrang brengen.
  5.2. Een eventuele vertraging bij de levering geeft aan de koper niet het recht tot annulering, toekenning van schade en intresten of betaling van vergoeding.
  5.3. Elk geval of feit dat geen fout uitmaakt in onze hoofde en dat de uitvoering van de transactie zou kunnen stopzetten, opschorten of onderbreken wordt te onze gunste voorbehouden en ontlast ons van elke aansprakelijkheid, zelfs in geval van overmacht.
  5.4. Onze prijzen zullen deze zijn in voege op het moment van de levering. De prijzen van onze tarieven worden vermeld ten titel van inlichting.
  5.5. Elke levering lager dan 250 euro zal vermeerderd worden met transportkosten t.b.v. 75 euro. Hetzelfde geldt voor elke levering die uitgevoerd bij hoogdringendheid en hulp in nood.

 6. Overmacht
  6.1. De verkoper is ontlast van elke verantwoordelijkheid in geval van overmacht (o.a. ongevallen, oorlog, staking, lock-out, opstanden, pandemie, gebreken aan vervoermateriaal, brand in de fabriek, …).
  6.2. De verkoper behoudt zich het recht voor de termijn van de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of te verlengen, hun functie van en zolang de overmacht duurt.

 7. Garantie
  7.1. De niet-conformiteit van de levering en de zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 48 uur na de levering bij aangetekend schrijven te worden meegedeeld aan de verkoper, bij gebreke waaraan de verkoper elke klacht als onontvankelijk mag beschouwen.
  7.2. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken, dient door de koper te worden ingesteld binnen de 2 maanden na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering in toepassing van artikel 1548 B.W. onontvankelijk is. Deze vordering moet bovendien, op straffe van verval, worden ingesteld binnen het jaar na levering. Zo er verantwoordelijkheid is in hoofde van de verkoper, zal de koper de schade concreet moeten bewijzen. Indien klachten ontvankelijk en gegrond worden bevonden, beperkt de verplichting van de verkoper zich tot het vervangen of herstellen van de gebrekkige of beschadigde goederen en kan de schade maximaal gelijk zijn aan de kostprijs van het verkochte goed. Geen andere schade van de koper of een derde, komt in aanmerking voor vergoeding. Elke aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval uitgesloten, wanneer de schade zou zijn veroorzaakt door samenloop van een gebrek in het product en door de schuld van het slachtoffer, of van de persoon, voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.

 8. Geschillen
  Elk geschil dat betrekking heeft op de interpretatie of de uitvoering van onderhavig contract behoort tot de bevoegdheid van de rechtbank van Koophandel en het Vredegerecht te Antwerpen.